Search form

Jon 5:45

45“Wurra gala barra nyibu-borrwa jimarna ngaypa arr-ngurrja barra nula Ngun-anya minypa ana-goyburrpa nyiburr-werra. Jarra Mojich (Moses) nipa an-gata nyirr-ngurrja barra, an-gatiya ana-goyburrpa nyibu-borrwurra jimarna nipa nyanma nyiburr-mola nyiburr-ni.