Search form

Jon 5:6

6Lika nipa Jesus a-nana an-gata an-nyarlkuch a-yu, rrapa gu-borrwurra nula gipa gun-baykarda a-yu. Lika a-yinanga nula, “Jal nyi-ni barra nginyipa ny-molamiya, ya?”