Search form

Jon 5:9

9Gun-narda a-wenapa nipa an-gugaliya a-molamiyanapa, lika mun-nigipa garrung mu-menga, mu-ganyja a-bona.

Wurra gun-nardiya ngardawa Jarradi (Saturday) gu-ni,