Search form

Jon 6:1

Jesus Burr-wuna Mbi-barra 5,000 Gu-galiya Yerrcha

(Metiyu 14:13-21; Mark 6:30-44; Luk 9:10-17)

1Gu-gata wenga nuwurra waypa Jesus a-ni Galali (Galilee), nipa a-jurrwurra gu-gapa gu-rrarnba bugula wana gun-gata gubu-ngurrjinga aburr-workiya Galali gochilawa ana-jola rrapa Daybíriyach (Tiberias) gochilawa ana-jola, wurra gun-ngardapa ana-jola wana gun-bapala.