Search form

Jon 6:11

11Lika Jesus a-garlmuna, rakaraka mu-menga, a-japurramayana nula Wangarr, lika burr-wuna aburr-gata aburr-ninya rrapa jichicha burr-wuna, abu-menga mbi-menga jichicha rrapa balaja mu-yinmiyapa birripa jal aburr-ni.