Search form

Jon 6:14

14Rrapa wurra gama gorlk gun-gata waypa abi-nana Jesus jama a-ji burr-barlmarrk, birripa aburr-yinanga, “A-lay, wola Wangarr gochila gochila an-dana an-nigipa An-mujaruk ana-jerrma barra gun-guniya rrawa, ngaw minyja an-guniya, ya?”