Search form

Jon 6:19

19Aburr-garlajinga aburr-bona gu-baykarda, waygaji arr-ngardapa arr-murna, 5 gilámita (kilometre), waygaji arr-ngardapa arr-murna rrapa gun-ngardapa, 6 gilámita, lika gatiya gochilawa aburr-bamuna, abi-nana Jesus ana-jarl ana-bamuna gu-bugula gu-jonama, lika yi-gurrepa a-ni. Rrapa birripa gochila aburr-barrjinga, aburr-gurkuja burr-guya.