Search form

Jon 6:27

27Wurra balaja mun-gata minypa mu-wulebiya mu-workiya, mun-narda ganapa jama buburr-ji. Wurra jarra jama buburr-ji balaja mun-gata mu-yurrapa mu-workiya, mu-gatiya minypa ana-goyburrpa wanngu nyiburr-nipa barra nyiburr-workiya, balaja mun-gata minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya nyirr-wu barra. An-guniya An-walkurpa An-gugaliya nipa an-gata Nyanyapa arrku ana-nyala a-wuna ganyjarr rrapa yarlanga gu-negarra ngardawa an-nigipa.” Jesus a-yinagata a-wena burrwa.