Search form

Jon 6:30

30Birripa aburr-yinagata, “Wurra nginyipa gun-guyinmiya barlmarrk jama ny-ji barra ngayburrpa bubi-na rrapa marr nyiburr-balcha nggula? Ya? Ny-yinmiya barra burr-barlmarrk jama ny-ji?