Search form

Jon 6:34

34Aburr-yinagata nula, “A-lay, Bunggawa, mun-narda nyirr-wu workiya.”