Search form

Jon 6:37

37Wurra an-jaranga an-gata minypa Ngun-anya murna nguna-wucha a-nirra, an-gata jarra nguna-jurrjurrma barra. Rrapa ana-nga minypa nguna-jurrjurrmunga ngaypa gala ngu-yinmiya ngu-yerrnyja mipila.