Search form

Jon 6:39

39Minypa nipa jal a-nirra aburr-ngaypa nipa murna nguna-wuna gala barra ana-nga a-lijiwarriya, jarra jurdach gu-jirra ngorrngurra ngaypa barra nguburr-jarrkarra barra wanngu aburr-ni.