Search form

Jon 6:4-5

4-5Lika a-ganana, burr-nana aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-bona gurda nula aburr-ni. Ngardawa gu-janara aburr-garlmuna, yi-gurrepa gu-ji burrwa gu-bona janara gun-gata minypa wolawola gubu-borrwuja aburr-workiya wola waykin an-guyinda an-mujaruk burr-burndarna, jarra burr-beybana. Rrapa gun-gatiya waypa Jesus burr-nana aburr-gata wurra gama gorlk, nipa a-yinanga nula Bilip (Philip), “A-lay, arr-yinmiya barra balaja ay-ma, aburr-guna aburr-jaranga arrbu-wu barra mbi-bay?” 6Jesus a-yinagata a-wena, a-wengganana Bilip minypa a-ngamngamjinga nula nipa a-yinmiya gu-borrwuja; jarra Jesus gipa gu-borrwurra a-yinmiya barra jama a-ji.