Search form

Jon 6:42

42Minypa birripa aburr-yinanga, “Yina, ngarla, an-guna Jochap (Joseph) an-nika an-walkurpa an-nelangga Jesus, ya? Minyja ngayburrpa marn․gi nyanyapa niya rrapa mampa niya. Wurra gala a-yinmiya a-yinda a-wengga, ‘Waykin wenga nguna-bupiyana.’ ”