Search form

Jon 6:44

44Wurra gala ana-nga a-yinmiya nguna-jurrjurrma, wurra minyja Nyanyapa arrku nguna-jerrmarrapa nipa a-gonyja nula rrapa a-wu ganyjarr, rrapa gun-gata barra jurdach gu-jirra ngorrngurra ngaypa ngu-jarrkarra barra.