Search form

Jon 6:52

52Lika Ju yerrcha ngardarrk ngarndarrk aburr-negiyana aburr-ni, aburr-yinanga, “A-lay, an-guna a-yinmiya barra nipa an-garla arr-wu, ngubu-bay?”