Search form

Jon 6:53

53Lika Jesus a-yinagata burrwa, “Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya wanngu nyiburr-ni, wurra minyja nyibu-bay an-garla rrapa an-maningan an-guna An-walkurpa An-gugaliya.