Search form

Jon 6:59

59Jesus Gapárniyam a-ni, a-yinagata a-wena, marn․gi burr-negarra a-ni gata gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya.