Search form

Jon 6:6

6Jesus a-yinagata a-wena, a-wengganana Bilip minypa a-ngamngamjinga nula nipa a-yinmiya gu-borrwuja; jarra Jesus gipa gu-borrwurra a-yinmiya barra jama a-ji.