Search form

Jon 6:60

Aburr-jaranga Abu-bawuna Jesus

60Aburr-jaranga aburr-gata Jesus abu-jurrjurrmurra aburr-workiyana, gun-gata birripa waypa aburr-galiyana nipa a-wena, birripa wupa aburr-wena aburr-ni, “Janguny gun-derta gun-gorla, ngarla! Gala nguburr-yinmiya nguburr-galiya.”