Search form

Jon 6:62

62Wurra waygaji nyibi-na an-guna An-walkurpa An-gugaliya a-warrcha waykin mu-ngoyurra a-ni, lika ana-goyburrpa nyiburr-yinmiya?