Search form

Jon 6:67

67Lika Jesus burr-wengganana aburr-yigipa 12 gu-galiya yerrcha, “A-lay, ana-goyburrpa burr-guta jal nyiburr-ni barra ngunabu-bawa, ya?”