Search form

Jon 6:7

7Nipa Bilip a-yinanga, “A-lay, minyja rrupiya mun-jaranga ngubi-rrimangarna mun-gata minypa an-gugaliya mu-mangga a-workiya, jama a-jirra a-workiya ran․gu abirri-jirrapa abirri-jirrapa rrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa, mu-gurda ngacha minyja ngubi-rrimangarna, manymak, ngubu-ganyjarna, rakaraka ngubu-manggarna. Wurpa lika mun-gata mun-delipa mu-nirrarna burrwa minypa an-nerranga m-bangarna, an-nerranga a-ngukiyarna. Ngardawa aburr-jaranga aburr-gunaga.” Bilip a-yinagata a-wena.