Search form

Jon 6:71

71Gun-narda Jesus a-wena Jurrach (Judas) nula an-gata Jayman Yichkériyat (Simon Iscariot) an-nika an-walkurpa. Ngardawa Jesus burr-yika 12 gu-galiya yerrcha Jurrach an-ngardapa, wurra barrwa nipa murna burr-wu barra aburr-gata aburr-bachirra.