Search form

Jon 6:9

9“A-lay, an-gata an-ngardapa an-delipa nipa rakaraka barli (barley) mun-guyinda muna-ganyja abirri-jirrapa abirri-jirrapa mun-ngardapa, rrapa an-delipa jichicha abirri-jirrapa, wurra gala mun-jaranga rraka arrbu-wu.”