Search form

Jon 7

Jesus Rrapa Aburr-yigipa Worlapa Niya Yerrcha

1Gu-gata wenga Jesus gata a-rrigirrgarra a-workiyana Galali (Galilee). Nipa gala a-yinmiyarna a-boyarna Judíya (Judea), ngardawa aburr-gata Ju yerrcha gubu-borrwurra aburr-ni abu-bu barra.

2Lika janara yi-gurrepa gu-ji gu-bona, minypa birripa Ju yerrcha birlapirla gubu-gupuna aburr-workiyana ngardapa ngardapa, rrapa aburr-japurramayana nula Wangarr minypa balaja mbi-barra.+ 3Lika Jesus burr-yika worlapa niya yerrcha aburr-wena nula, aburr-yinanga, “A-lay, yama rrapa ny-bawa wurra ny-boy yi-gaba Judíya janara gu-jirra, aburr-nginyipa jawina barra bubi-na nginyipa ny-yinmiya jama ny-jirra. 4Ngardawa ana-nga jal a-nirra wurra gama gorlk barra marn․gi aburr-ni nula, an-gata an-gugaliya gala a-yinmiya yongun jama a-ji. Wurra minypa nginyipa jama ny-jirra, yama burr-gurdagurdarra wurra gama gorlk barra gubi-na?” 5Aburr-yinagata aburr-wena Jesus burr-yika worlapa niya yerrcha, ngardawa birripa gala marr aburr-balcharrarna nula nipiya Wangarr nyanma.

6Wurra Jesus a-wena burrwa, “Ngaypa gala burdak gun-mola apula gu-nirrarna, wurra ana-goyburrpa jarra wolawola gun-mola gu-nirra ana-gorrburrwa gu-workiya. 7Minypa birripa wurra gama gorlk gu-gurdiya burr-yika gu-rrawa gala aburr-yinmiya aburr-bachirramiya ana-gorrburrwa ana-goyburrpa; wurra ngaypa jarra birripa aburr-bachirramiya apula ngardawa ngaypa nguburr-ngurrjinga ngu-workiya birripa jama aburr-jirra gun-nerra. 8Wurra jarra ana-goyburrpa buburr-boy gun-gata janara. Ngaypa gala barra ngu-boy; gala burdak gun-mola gu-nirrarna apula.” 9A-yinagata a-wena minypa nipa a-jekarra, gata a-ni Galali.

Jesus Gu-janara A-warrchinga

10Gun-gatiya waypa nipa Jesus worlapa niya yerrcha mu-ngoyurra aburr-bona gu-janara, lika nipa Jesus nuwurra jurdach a-bona; wurpa lika nipa yongun a-bona, yarlanga ngika.

11Gun-gata janara gu-ji, Ju aburr-bapurr aburr-gata bunggawa yerrcha Jesus aburr-wechawecha nula aburr-ni. Aburr-yinanga, “Yina an-gaya an-gata an-gugaliya?” 12Rrapa wurra gama gorlk Jesus nula aburr-wengganachichiyana aburr-ni yongun. Aburr-werranga aburr-wena, “An-gata an-molamola,” aburr-werranga aburr-yinanga, “Ngika, wurra an-guyolkiya.” 13Aburr-yinagata aburr-wena, wurra gala ana-nga yarlanga a-weyarna Jesus nula, ngardawa aburr-gurkuja burrwa aburr-birripa bunggawa yerrcha.

Janara Gu-bama Jesus Marn․gi Burr-negarra Janguny

14Gun-gata janara gojilapa gu-ni gu-bamuna, Jesus a-bona, Wangarr gun-nika rrawa a-barrngumurra, lika janguny marn․gi burr-negarra a-ni. 15Rrapa Ju aburr-bapurr bunggawa yerrcha, birripa gochila aburr-barrjinga nula aburr-ni. Aburr-yinanga, “An-guna ana-nga marn․gi a-negarra? Gala yina gaya marn․gi a-nirrarna.”

16Wurra Jesus a-yinanga burrwa, “Ngaypa ngu-weya ngu-workiya janguny gun-ngaypa ngika, jarra nipa nguna-jerrmarrapa gun-nika. 17Rrapa ana-nga an-gata jal a-ni barra nipa jama a-ji minypa Wangarr gun-nika jal gun-guni, an-gata an-gugaliya nipa burraya marn․gi a-ni barra nula gun-ngaypa janguny minyja Wangarr nyanma wurra waygaji ngaypa nyanma. 18Minypa ana-nga an-gata a-weya a-workiya ngardawa nipa wupa nyanma, an-gata an-gugaliya jal a-nirra barra wana a-negiya. Wurra ana-nga jal a-nirra barra an-nelangga an-molamola a-nega nipa ana-jerrmarrapa, an-gata an-gugaliya nipa jarra gun-burral a-weya a-workiya rrapa gala gun-guyolkiya gu-rrima. 19Minyja Mojich (Moses) joborr nyirr-wuna ana-goyburrpa, wurpa lika ana-goyburrpa gala gun-burral nyibu-borrwa nyiburr-workiya gun-gata. Lika ngaypa an-nga nula ana-goyburrpa jal nyiburr-ni ngunabu-bu barra, [jimarn jarra ngaypa joborr ngu-rrumurra ana-gorrburrwa?]”

20Aburr-yinanga nula, “A-lay, nginyipa walkwalk n-dimanga! Wurra an-gata ana-nga ny-nyurrjinga jimarna nipa jal a-ni biy-bu barra?”

21Jesus a-yinagata burrwa, “A-lay, ngaypa ngu-ngardapa ng-goma burr-barlmarrk jama ngu-ji, rrapa gun-gata nula ana-goyburrpa gochila nyiburr-barrjinga. 22Minyja bubu-borrwa: Mojich nyirr-wuna gun-gata minypa ana-goyburrpa majija nyiburr-negiya nyiburr-workiya — jarra gun-gata Mojich ngika, wurra nyanyapa ana-gorrburrwa yerrcha — rrapa ana-goyburrpa nyiburr-yinagata nyiburr-workiya majija nyiburr-negiya marrban Jarradi (Saturday) gu-nirra burr-guta.+ 23Minypa ana-goyburrpa burr-guya nyibu-borrwuja gun-gata Mojich a-wena, minypa yokuyoka ngorrngurra abirri-jirrapa abirri-jirrapa rrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gu-nirra nula gu-workiya, gun-gatiya ngorrngurra barra nipa majija a-ni. Rrapa gun-gata minypa Jarradi gu-nirra burr-guta ana-goyburrpa majija nyiburr-negiya nyiburr-workiya, lika an-nga nula ana-goyburrpa nyiburr-bachirramiyana apula minypa Jarradi gu-ni ngaypa an-gugaliya wanngu ngu-negarra warrpam?+ 24Wurra ganapa bubu-borrwa buburr-workiya gu-gata ngacha minypa gun-gata gala gun-burral rrapa an-gugaliya bubu-yopa buburr-workiya. Wurra jarra jechinuwa bubu-borrwa buburr-workiya rrapa marn․gi buburr-ni gun-burral.” Jesus a-yinagata a-wena.

25Lika gu-gata wenga Jirúchalam aburr-guyinda aburr-werranga aburr-gata aburr-garlmunapa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, “A-lay, an-guna, ngarla, wana yerrcha jal aburr-ni abu-bu barra. 26Wurra nipa jarra yarlanga a-weya a-nirra rrapa gala ana-nga a-rrima. Wurra waygaji marn․gi aburr-ni nula nipiya waygaji Christ an-gata Wangarr a-menga arrburrwa Wanngu An-gunega. 27Wurpa lika an-guna ngayburrpa marn․gi nula nipa yina gaya wenga ana-bona, wurra nuwurra Christ a-bengga, gala barra ana-nga marn․gi a-ni nula nipa yina gaya wenga,” aburr-yinagata aburr-wena.

28Gun-gatiya minypa Jesus marn․gi burr-negarra a-ni gata Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa, nipa minypa a-garlmuna, a-jabarrchinga a-ji, a-yinagata, “Aya. Ana-goyburrpa marn․gi apula rrapa ana-goyburrpa marn․gi ngaypa yina gaya wenga nguna-bona, ya? Wurra ngaypa gala nguna-boyarna ngardapa ngapa. Wurra jarra nipa nguna-jerrmarrapa nipa gun-burral an-gatiya. Wurra ana-goyburrpa gala marn․gi nula nipa. 29Wurra ngaypa jarra marn․gi nula ngardawa ngaypa nipa nyanma rrapa nipa nguna-jerrmarra.”

30Jesus a-yinagata a-jabarrchinga a-ji a-wena gata Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa. Lika birripa gubu-borrwurra aburr-yinmiya barra abi-rrima. Wurra gala ana-nga a-rrimangarna, ngardawa gala burdak gun-balmapa gu-jirrarna nula. 31Wurra aburr-jaranga marr aburr-balcha nula. Minypa aburr-yinanga, “Nuwurra waypa Christ a-bengga, gala gun-nga a-yinmiya mola burr-barlmarrk jama a-ji, wurra an-guna jarra gipa jama a-ji.”

32Birripa wurra gama gorlk aburr-yinagata aburr-wena yongun minypa Jesus nula. Wurra Berachi (Pharisee) yerrcha gun-narda aburr-galiyana burrwa, lika birripa rrapa aburr-gata wana junggay yerrcha gu-ngardapa aburr-negiyana, burrbi-jerrmarra aburr-mujama Jesus barra abi-rrima.

33Wurra Jesus a-yinanga burrwa, “Burdak nguburr-ni barra gun-baykarda ngika, lika ngaypa ngu-boy barra nula nipa nguna-jerrmarrapa. 34Ana-goyburrpa nyiburr-wechawecha barra apula, wurra gala nyiburr-yinmiya ngunabu-barripa, ngardawa ngaypa ngu-boy barra ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya nyiburr-boy.” Jesus a-yinagata a-wena.

35Lika Ju aburr-bapurr bunggawa yerrcha aburr-wengganachichiyana aburr-ni, aburr-yinanga, “An-guna ay-yinda barra a-boy rraka ngayburrpa gala nguburr-yinmiya ngubu-barripa? Minyja Ju yerrcha gu-werrapa aburr-bona, birripa waygaji nipa a-boy barra burrwa Grik (Greek) yerrcha gun-burriya rrawa. Lika Grik aburr-guyinda nipa marn․gi burr-nega barra waygaji. 36Gun-narda gun-nga nipa a-wena, a-yinanga, ‘Nyiburr-wechawecha barra apula, wurra gala nyiburr-yinmiya ngunabu-barripa,’ rrapa ‘Ngaypa ngu-boy barra ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya nyiburr-boy’?” Ju aburr-bapurr bunggawa yerrcha aburr-yinagata aburr-wengganachichiyana aburr-ni.

Man․garba Guna-werrwerrjinga Guna-yurra Gun-jimern

37Nuwurra waypa gun-nerranga gu-ni gun-gatiya minypa balma gubi-nega barra gun-gata janara, wurra nipa Jesus a-garlmuna, a-jabarrchinga a-ji, minypa a-yinanga, “Minyja bugula ny-jaygachinga, nyina-boy apula barra ny-bay.+ 38Ana-nga an-gata marr a-balcharra apula ngaypa, an-gata an-gugaliya janguny mu-jurra gu-yurra a-ngurrjinga minypa gu-yinaga, ‘An-gugaliya ana-ngurrnga wenga minypa man․garba guna-werrwerrja barra guna-yu wanngu gun-guni gu-rrimanga.’ ”+ 39Gun-narda Jesus a-wena minypa gun-burral Mern An-mawunga, minypa birripa aburr-gata marr aburr-balcha nula Jesus yi-gurrepa gu-ji burrwa gu-bona abu-ma barra. Minypa Wangarr gala burdak burr-wucharna, ngardawa Jesus gala burdak waykin a-warrchingarna yi-gatiya gu-gujayanaya.

Jesus Nula Aburr-ngorrkorndiyana

40Gun-gata aburr-galiyana nula Jesus a-wena, aburr-werranga aburr-yinanga, “An-gata Wangarr an-nika An-mujaruk nipa gochila gochila an-dana an-guniya.”+

41Rrapa aburr-werranga aburr-yinanga, “An-nardiya nipiya Christ.”

Wurra aburr-werranga aburr-yinanga, “Ngika. Wurra Christ gala a-yinmiya Galali wenga ana-boy. 42Jarra Wangarr gun-nika mu-jurra gu-yurra gu-yinaga, ‘Christ a-ni barra Daybit (David) an-bapurr, Betliyam (Bethlehem) an-guyinda minypa Daybit.’ ”+ 43Gu-gurda ngacha minypa wurra gama gorlk aburr-ngorrkorndiyana, Jesus nula ngardapa ngardapa gubu-borrwurra. 44Rrapa minypa aburr-werranga jal aburr-ni jimarn jarra Jesus abi-rrimangarna, wurra gun-nyagara.

Ju Aburr-bapurr Bunggawa Yerrcha Gala Marr Aburr-balcharna Nula Jesus

45Rrapa aburr-gata aburr-mujama birripa waypa aburr-nyagara aburr-jekarra burrwa aburr-birripa burrbi-jerrmarrapa, birripa aburr-gatiya junggay yerrcha rrapa Berachi yerrcha aburr-yinanga aburr-wena burrwa, “Yama nyibi-rrimangarna rrapa nyibu-ganyjarna gurda?”

46Aburr-mujama aburr-yinanga, “A-lay, gala ana-nga an-nerranga gun-mola a-wengga minypa an-gata.”

47Lika Berachi yerrcha aburr-yinagata burrwa, “Awa. Ana-goyburrpa burr-guta nipa nyirr-yolkaja, ya? 48Wurra bubu-borrwa minypa ngayburrpa. Minypa aburr-ngayburrpa mu-ngoyurra aburr-jirra arrburrwa rrapa ngayburrpa Berachi yerrcha burr-guta gala ana-nga marr a-balcha nula an-gata. 49Wurra aburr-gata wurra gama gorlk marr aburr-balcharra nula, birripa gala joborr gubu-borrwa, ngarla! Wangarr burr-bu barra aburr-gata!” Aburr-yinagata aburr-wena Berachi yerrcha.

50Jarra an-ngardapa Berachi an-gata an-nelangga Nikadímach (Nicodemus), nipiya an-gata mu-ngoyurra a-bona nula Jesus, nipa a-garlmuna, a-wena burrwa.+ 51A-yinanga burrwa, “Minyja bubu-borrwa gun-ngayburrpa joborr gu-yinmiya gu-yurra? Gun-mola an-gugaliya nguburr-wengga nula burr-mari, ya, minyja gala mu-ngoyurra nguburr-galiyarrarna nula nipa a-yinmiyana jama a-ji?”

52Wurra birripa aburr-yinanga nula, “Awa! Nginyipa burr-guta Galali nyi-guyinda, ya? Wurra janguny borrwa barra marn․gi nyi-ni minypa Galali wenga gala barra ana-nga ana-garlma Wangarr an-nika an-mujaruk. Gun-nyagara.” Aburr-yinagata aburr-wena nula.

[Gun-guna gu-yurra janguny, Jon 7.53-8.11, gala gu-yu mu-werranga mu-jurra mun-gata burr-guya mun-maywa mun-guwarr mun-guyinda. Waygaji Jon a-wukurrjinga, waygaji ana-werranga a-wukurrjinga.]

Gama Jibu-barripuna An-nerranga Gun-nerra Jama Abirriny-ji

53Lika aburr-jekarra aburr-yu gu-birripa gu-rrawa,