Search form

Jon 7:1

Jesus Rrapa Aburr-yigipa Worlapa Niya Yerrcha

1Gu-gata wenga Jesus gata a-rrigirrgarra a-workiyana Galali (Galilee). Nipa gala a-yinmiyarna a-boyarna Judíya (Judea), ngardawa aburr-gata Ju yerrcha gubu-borrwurra aburr-ni abu-bu barra.