Search form

Jon 7:11

11Gun-gata janara gu-ji, Ju aburr-bapurr aburr-gata bunggawa yerrcha Jesus aburr-wechawecha nula aburr-ni. Aburr-yinanga, “Yina an-gaya an-gata an-gugaliya?”