Search form

Jon 7:14

Janara Gu-bama Jesus Marn․gi Burr-negarra Janguny

14Gun-gata janara gojilapa gu-ni gu-bamuna, Jesus a-bona, Wangarr gun-nika rrawa a-barrngumurra, lika janguny marn․gi burr-negarra a-ni.