Search form

Jon 7:15

15Rrapa Ju aburr-bapurr bunggawa yerrcha, birripa gochila aburr-barrjinga nula aburr-ni. Aburr-yinanga, “An-guna ana-nga marn․gi a-negarra? Gala yina gaya marn․gi a-nirrarna.”