Search form

Jon 7:18

18Minypa ana-nga an-gata a-weya a-workiya ngardawa nipa wupa nyanma, an-gata an-gugaliya jal a-nirra barra wana a-negiya. Wurra ana-nga jal a-nirra barra an-nelangga an-molamola a-nega nipa ana-jerrmarrapa, an-gata an-gugaliya nipa jarra gun-burral a-weya a-workiya rrapa gala gun-guyolkiya gu-rrima.