Search form

Jon 7:2

2Lika janara yi-gurrepa gu-ji gu-bona, minypa birripa Ju yerrcha birlapirla gubu-gupuna aburr-workiyana ngardapa ngardapa, rrapa aburr-japurramayana nula Wangarr minypa balaja mbi-barra.