Search form

Jon 7:24

24Wurra ganapa bubu-borrwa buburr-workiya gu-gata ngacha minypa gun-gata gala gun-burral rrapa an-gugaliya bubu-yopa buburr-workiya. Wurra jarra jechinuwa bubu-borrwa buburr-workiya rrapa marn․gi buburr-ni gun-burral.” Jesus a-yinagata a-wena.