Search form

Jon 7:25

25Lika gu-gata wenga Jirúchalam aburr-guyinda aburr-werranga aburr-gata aburr-garlmunapa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, “A-lay, an-guna, ngarla, wana yerrcha jal aburr-ni abu-bu barra.