Search form

Jon 7:28

28Gun-gatiya minypa Jesus marn․gi burr-negarra a-ni gata Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa, nipa minypa a-garlmuna, a-jabarrchinga a-ji, a-yinagata, “Aya. Ana-goyburrpa marn․gi apula rrapa ana-goyburrpa marn․gi ngaypa yina gaya wenga nguna-bona, ya? Wurra ngaypa gala nguna-boyarna ngardapa ngapa. Wurra jarra nipa nguna-jerrmarrapa nipa gun-burral an-gatiya. Wurra ana-goyburrpa gala marn․gi nula nipa.