Search form

Jon 7:30

30Jesus a-yinagata a-jabarrchinga a-ji a-wena gata Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa. Lika birripa gubu-borrwurra aburr-yinmiya barra abi-rrima. Wurra gala ana-nga a-rrimangarna, ngardawa gala burdak gun-balmapa gu-jirrarna nula.