Search form

Jon 7:34

34Ana-goyburrpa nyiburr-wechawecha barra apula, wurra gala nyiburr-yinmiya ngunabu-barripa, ngardawa ngaypa ngu-boy barra ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya nyiburr-boy.” Jesus a-yinagata a-wena.