Search form

Jon 7:35

35Lika Ju aburr-bapurr bunggawa yerrcha aburr-wengganachichiyana aburr-ni, aburr-yinanga, “An-guna ay-yinda barra a-boy rraka ngayburrpa gala nguburr-yinmiya ngubu-barripa? Minyja Ju yerrcha gu-werrapa aburr-bona, birripa waygaji nipa a-boy barra burrwa Grik (Greek) yerrcha gun-burriya rrawa. Lika Grik aburr-guyinda nipa marn․gi burr-nega barra waygaji.