Search form

Jon 7:37

Man․garba Guna-werrwerrjinga Guna-yurra Gun-jimern

37Nuwurra waypa gun-nerranga gu-ni gun-gatiya minypa balma gubi-nega barra gun-gata janara, wurra nipa Jesus a-garlmuna, a-jabarrchinga a-ji, minypa a-yinanga, “Minyja bugula ny-jaygachinga, nyina-boy apula barra ny-bay.