Search form

Jon 7:38

38Ana-nga an-gata marr a-balcharra apula ngaypa, an-gata an-gugaliya janguny mu-jurra gu-yurra a-ngurrjinga minypa gu-yinaga, ‘An-gugaliya ana-ngurrnga wenga minypa man․garba guna-werrwerrja barra guna-yu wanngu gun-guni gu-rrimanga.’ ”