Search form

Jon 7:39

39Gun-narda Jesus a-wena minypa gun-burral Mern An-mawunga, minypa birripa aburr-gata marr aburr-balcha nula Jesus yi-gurrepa gu-ji burrwa gu-bona abu-ma barra. Minypa Wangarr gala burdak burr-wucharna, ngardawa Jesus gala burdak waykin a-warrchingarna yi-gatiya gu-gujayanaya.