Search form

Jon 7:4

4Ngardawa ana-nga jal a-nirra wurra gama gorlk barra marn․gi aburr-ni nula, an-gata an-gugaliya gala a-yinmiya yongun jama a-ji. Wurra minypa nginyipa jama ny-jirra, yama burr-gurdagurdarra wurra gama gorlk barra gubi-na?”