Search form

Jon 7:40

Jesus Nula Aburr-ngorrkorndiyana

40Gun-gata aburr-galiyana nula Jesus a-wena, aburr-werranga aburr-yinanga, “An-gata Wangarr an-nika An-mujaruk nipa gochila gochila an-dana an-guniya.”