Search form

Jon 7:42

42Jarra Wangarr gun-nika mu-jurra gu-yurra gu-yinaga, ‘Christ a-ni barra Daybit (David) an-bapurr, Betliyam (Bethlehem) an-guyinda minypa Daybit.’ ”