Search form

Jon 7:50

50Jarra an-ngardapa Berachi an-gata an-nelangga Nikadímach (Nicodemus), nipiya an-gata mu-ngoyurra a-bona nula Jesus, nipa a-garlmuna, a-wena burrwa.