Search form

Jon 7:52

52Wurra birripa aburr-yinanga nula, “Awa! Nginyipa burr-guta Galali nyi-guyinda, ya? Wurra janguny borrwa barra marn․gi nyi-ni minypa Galali wenga gala barra ana-nga ana-garlma Wangarr an-nika an-mujaruk. Gun-nyagara.” Aburr-yinagata aburr-wena nula.

[Gun-guna gu-yurra janguny, Jon 7.53-8.11, gala gu-yu mu-werranga mu-jurra mun-gata burr-guya mun-maywa mun-guwarr mun-guyinda. Waygaji Jon a-wukurrjinga, waygaji ana-werranga a-wukurrjinga.]