Search form

Jon 8:12

Jesus Arrburrwa An-gujayanaya

12Lika barrwa Jesus a-wena burrwa aburr-gata Berachi yerrcha, a-yinanga, “Nyiburr-gurdiya gorlk gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya, ngaypa ana-gorrburrwa ng-gujayanaya. Rrapa ana-nga an-gata nguna-jurrjurrma, nipa gala a-yinmiya ana-munya a-ni, ngardawa gun-gujayanaya nipa gun-gata wugupa nula minypa wanngu gun-guni.” A-yinagata.