Search form

Jon 8:14

14Nipa Jesus a-yinagata, “Minyja ngaypa ngu-ngurrjiya ngardapa ngapa, ngaypa ngu-wengga gun-burral. Ngardawa ngaypa marn․gi apula yina gaya wenga nguna-bona rrapa ay-yinda ngu-boya. Wurra ana-goyburrpa gala marn․gi yina gaya wenga ngaypa nguna-bona rrapa ay-yinda ngu-boya.