Search form

Jon 8:17

17Minypa gun-gata joborr mu-jurra gu-yurra ana-gorrburrwa, minypa gu-yinaga, ‘Gun-gata gun-nga abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha gubirri-ngurrjinga minypa gun-ganawa butula janguny gubirri-ngurrjinga, gun-narda ngardawa gun-burral.’