Search form

Jon 8:20

20Jesus a-yinagata a-wena, nipa marn․gi burr-negarra a-ni gata Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa yi-gurrepa rrupiya mbi-barnjinga aburr-workiya nuluwa Wangarr. Wurra wuriya aburr-gata Berachi yerrcha aburr-bachirramiyana nula Jesus, wurra gala abi-rrimangarna, ngardawa gala burdak gun-balmapa gu-jirrarna nula.